Misyon-Vizyon

Misyon-Vizyon

MİSYONUMUZ

Ulusal değerlerle birlikte Kapadokya bölgesinin doğal ve kültürel değerlerine sahip çıkarak ulusal ve uluslararası alandaki kimliğine değer katmak,  nitelikli kadrosu ile çağdaş, yenilikçi, rekabetçi, topluma hizmet etme bilinç ve sorumluluğuna sahip bireyler yetiştirmek, evrensel ölçütlere göre bilimsel bilgi üretmek, bilgiyi etkin bir biçimde yaymak ve insanlık yararına kullanmaktır.

VİZYONUMUZ

Dünyanın kültürel ve doğal miraslarından biri olan Kapadokya Bölgesinde eğitim, araştırma ve entelektüel liderliğiyle turizm, ekonomi, sanat ve teknoloji alanlarında topluma hizmet sunarak yerelden kopmadan evrensel değerlere katkıda bulunan öncü bir üniversite olmaktır.

DEĞERLER

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu aşağıda belirtilen değerler tarafından desteklenmektedir:  

 • İfade ve Düşünce Özgürlüğü: Çalışanlar gerçeği aramanın ve onu ifade etmenin temel koşulunun özgürlük olduğunun bilincindedir.   
 • Dürüstlük: Akademik yaşamda, üyeler ve birimler, onurlu ve dürüst davranış kurallarına bağlı kalırlar.
 • Girişimcilik, Yenilikçilik ve Yaratıcılık: Çalışanlar yenilikçi ve yaratıcı düşünce ve görüşlerini serbestçe dile getirir. Bireylere kendilerini kanıtlamaları için fırsat verilir.
 • Katılımcı Yönetim: Çalışanlar yetenekleri, becerileri ve sorumlulukları temelinde her kademede yönetim süreçlerine katılır.
 • Sivil Erdem: Çalışanlar akademik yaşama sorumlu, aktif ve gönüllü olarak katılırlar.
 • Topluma Hizmet: Üniversitemiz proaktif ve esnek çözümler sunarak, her bir paydaşının kendine özgü gereksinimlerini karşılamayı amaç edinmenin yanı sıra bir dünya vatandaşı olarak eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde insanlığın refahını gözetir.
 • Görev Bilinci: Çalışanlar kendilerinden beklenen minimum rol davranışının ötesinde bir davranış sergilemeye gönüllü olurlar.   
 • Yaşam Boyu Öğrenme: Birbirlerinin gelişimine yardımcı olan bütün üyelerimiz, insancıl bir toplumun parçaları olarak yaşam boyu öğrenmeyi işlerinin bir parçası olarak görürler.
 • Çevreye Saygı: Üniversitemiz üyeleri ve birimleri, faaliyetlerinden dolayı doğa, kültür ve tarihi dokunun zarar görmemesine özen gösterirler. Çevreyle ilgili bütün yasal düzenlemelere uyarlar.
 • Hukuka Saygı: Üniversitemiz üyeleri ve birimleri tüm faaliyetlerinde, ulusal ve evrensel hukuk normlarına saygılı olurlar.
 • Sosyal Duyarlılık: Üniversitemiz sosyal sorunların çözümünde yasal ve ahlâki standartları aşan bir davranış içine girerek, bu sorunların çözümünde yardımda bulunmayı ve araştırmayı teşvik eder.
 • İnsan Haklarına Saygı: Üniversitemiz “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” temelinde yöneticilerin, çalışanların, öğrencilerin ve diğer paydaşların haklarına saygı gösterilmesi gerektiği düşüncesini benimser.
 • Paydaşların Menfaatlerini Dengeleme: Üniversitemiz tüm paydaşların hak ve sorumluluklarının gözetildiği ahlâki bir toplumun temel taşı olmayı amaç edinir.
 • Global İşbirliği: Üniversitemiz “Global Düşün Yerel Hareket Et” ilkesi temelinde bütün paydaşları ile işbirliği yapmayı hedefler ve üniversitenin başarısı için birbirimize bağlılık temelinde en iyi uygulamaları ve bilgiyi paylaşmayı esas alır.
 • Mesleki Yeterlilik: Çalışanlar, etik davranış, işbirliği, kendini yetiştirme ve diğer meslektaşlarına saygılı olma temelinde mesleğinin en yüksek standartlarına ulaşmayı hedefler.
 • Mesleki Örgütlenme Bilinci: Etkin yönetim ve mesleki gelişimin sağlanması için meslek kuruluşlarına katılımı belirtir.
 • Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik: Üniversitenin her türlü faaliyeti ile ilgili bilginin paydaşlara eksiksiz ulaşabilmesi ve her düzeyde üyenin eylem ve kararlarından dolayı hesap vermesi esastır.
 • Farklılıklara Saygı: Üniversite yönetimi, tüm çalışanların getirdiği zengin bakış açılarını kucaklar ve herkese saygı duyar.
 • Mükemmellik Arayışı: Kurumsal politikalar ve en iyi uygulamalara bağlılık ve sürekli iyileştirme sayesinde eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalarda en yüksek kalite standartlarına ulaşmak için çaba harcar.
 • Gelenekleri Yaşatma: Türkiye’nin tarihini öğrenme, geleceği için sorumluluk üstlenme ve Kapadokya Yöresi’nin kendisine özgü doğasını korumayı amaç edinir.