Üniversitemizin Kurucu Heyetinde Yer Aldığı "Kapadokya Teknopark"ın Kuruluş Süreci Başladı

12 Temmuz 2017 98
Üniversitemizin Kurucu Heyetinde Yer Aldığı "Kapadokya Teknopark"ın Kuruluş Süreci Başladı

Üniversiteler, araştırma laboratuvarları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içinde bilim, teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarını geliştirdikleri, birbirleri arasında teknoloji transferine imkân tanıyacak olan Kapadokya Teknopark’ın Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin kurucu heyetinde yer aldığı “Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’’ kuruluş süreci başlatıldı.

Kapadokya Teknopark’ın kuruluş süreci;  Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret Borsası, Nevşehir Organize Sanayi Bölge yönetiminin yer aldığı kurucu heyet tarafından 25/05/2017 tarihinde imzalan protokol ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılan başvuru ile resmen başlatıldı.

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre kuruluş çalışmaları başlatılan Kapadokya Teknopark’ın kuruluş amacının ilgili kanunda belirtildiği üzere;  “Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak” olarak kaydedildi.